Förbättringsarbete kring trycksår får Årets vägvisare

"Utan medarbetarengagemanget kan det här aldrig fungera"

Ann Kinell, Eva-Lena Scott, Tomas Ahlqvist, Eva-Lena Uhlin, Per Henriksson och Olga Svensson från infektionskliniken på Centralsjukhuset i Karlstad fick Årets vägvisare.

Ett målmedvetet och systematiskt arbete har reducerat förekomsten av trycksår till obefintlig nivå.
För detta belönas infektionskliniken på Centralsjukhuset i Karlstad med Region Värmlands finaste kvalitetsutmärkelse, Årets vägvisare.

Sjukhusförvärvat trycksår är en av de vanligaste vårdskadorna nationellt liksom inom Region Värmland. Var tionde patient hos Region Värmland drabbas, något som både orsakar onödigt lidande och kostar sjukvården stora resurser.
Infektionskliniken på Centralsjukhuset är emellertid ett undantag.
Senaste 1,5 åren har ingen patient drabbats av sjukhusförvärvat trycksår – tack vare ett nytt arbetssätt som började införas 2016 och som nu gett fullt resultat.

– Det är ingen raketforskning, utan enkla men systematiska insatser som blivit ett integrerat arbetssätt hos all vår personal, säger Per Henriksson, avdelningschef för infektionskliniken.

Involvering av all personal en framgångsfaktor 

För att ta sig an problematiken inledde kliniken ett ambitiöst förändringsarbete. En arbetsgrupp tillskapades, vilken tog fram ett program med förebyggande åtgärder som bland annat inkluderar hud- och riskbedömning samt ett schema för lägesändringar av patienten.
Den viktigaste framgångsfaktorn har varit att involvera alla yrkesgrupper.

– Vi har utbildat alla våra sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i det här. Utan medarbetarengagemanget kan det här aldrig fungera. Alla har samma synsätt – hos oss ska ingen bli skadad av att vårdas. Jätteroligt att vi blir uppskattade på det här viset, säger Per Henriksson som tillsammans med kollegorna Ann Kinell, Eva-Lena Scott, Tomas Ahlqvist, Eva-Lena Uhlin, Per Henriksson och Olga Svensson mottog utmärkelsen Årets vägvisare under onsdagens chefskonferens.

Olga Svensson, såransvarig på kliniken och undersköterska, lägger till:
– Från våra patienter brukar vi få höra att de känner sig väldigt trygga på vår avdelning, det känns förstås roligt.

Sista gången för Årets vägvisare

Vid prisutdelningen talade regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson om vinnarna i mycket hedrande ordalag.

– Behovet av att förebygga trycksår är stort. Infektionskliniken har uppnått excellenta resultat, även på nationell excellensnivå, och är en förebild för andra verksamheter och ett föredöme för hela hälso- och sjukvården inom Region Värmland.

Årets vägvisare är en utmärkelse som dåvarande Landstinget i Värmland instiftade för att premiera ett förbättringsarbete som kommer patienter och eller kunder till del. I och med bildandet av Region Värmland kommer en eller flera nya utmärkelser att ersätta Årets vägvisare. Detta arbete pågår.

Motivering

”Med beslutsamhet och engagemang har infektionsklinikens ledning och medarbetare utvecklat ett systematiskt arbetssätt som har lett till excellenta resultat på nationell nivå. Arbetet har resulterat i en säkerhetskultur som har medfört att inga undvikbara trycksår har uppstått hos patienterna.
Då arbetssätten är generaliserbara både inom det trycksårsförebyggande arbetet och inom andra patientsäkerhetsområden finns goda förutsättningar för spridning till andra verksamheter.
Infektionsklinikens målmedvetna och uthålliga förbättringsarbete är en förebild för alla verksamheter. Om arbetssättet sprids till fler verksamheter blir vi alla vinnare!
Ett föredöme för hälso- och sjukvården i Region Värmland!”

Dela gärna!
  •  
  •  
  •