Kulturförståelse ska förbättra vården för samer

"Att ta till vara de samiska kompetenser som redan finns inom hälso- och sjukvården är också viktigt"

Vårdpersonal med kulturförståelse, ett bra bemötande och god tillgänglighet. Det är vad samerna efterlyser från hälso- och sjukvården. Det visar en sammanställning från en webbenkät som gjordes hösten 2018 av Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

Enkäten riktade sig till den som är 15 år eller äldre, definierar sig som same och bor i Sverige. Syftet med enkäten var att få veta mer om samers erfarenheter av hälso- och sjukvården och vilka behov som finns. Totalt besvarade 235 personer enkäten och majoriteten kom från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna.
I Dalarna, liksom i de övriga regionerna, lyftes kulturförståelse hos vårdpersonalen som en viktig del för en mer inkluderade hälso- och sjukvård. Det handlar om kunskap om samisk kultur, historia, samiska livsvillkor, vad det innebär att leva i minoritet och renskötselns förutsättningar.
– Det är viktigt att vi i Dalarna lyfter samernas behov här. Kunskapen och behovet hos samerna i Dalarna kan ibland komma i skymundan i jämförelse med den större samiska befolkningen i de norra regionerna, säger Ann-Jeanett Stål, länskoordinator Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Region Dalarna.

Utbildning ska ge kulturförståelse


Kunskapsnätverket för samisk hälsa ska nu i samarbete med Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsa i Norge, SANKS, ta fram en e-utbildning som ger ökad kulturförståelse hos personal inom vården. Att ta till vara de samiska kompetenser som redan finns inom hälso- och sjukvården är också viktigt. Det görs bland annat i samiska kompetensnätverk för personal inom regionerna i Västerbotten, Dalarna, Jämtland Härjedalen och Norrbotten.

Tillgänglighet och bemötande


I Dalarna lyftes digitala lösningar fram för att underlätta vid behov av vård. Gemensamt för regionerna framkom ökad tillgänglighet via telefon, ”drop-in”-verksamhet och flexibilitet när det gäller öppettider som några förslag på åtgärder som skulle underlätta att söka vård.
Många renskötande samer uppgav att de ofta undviker att berätta om sitt ursprung och att hälften av dessa upplever att de har blivit illa behandlad av hälso- och sjukvården på grund av sitt ursprung.
– I en tidigare publicerad avhandling kan man se att några faktorer som påverkar det låga förtroendet är historiska trauman, den egna kulturen, upplevelser att personalen har bristande kulturkompetens och sjukvårdens organisation. Vår förhoppning är att e-utbildningen ska lösa den här typen av problematik, säger Laila Daerga, länskoordinator Kunskapsnätverket samisk hälsa, Region Västerbotten.

Fakta: Kunskapsnätverket för samisk hälsa

  • Kunskapsnätverket för samisk hälsa ska säkerställa vård på lika villkor för Sveriges samiska befolkning genom att öka tillgången på språk- och kulturanpassade tjänster i hälso- och sjukvården.
  • Projektet är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna. Det finns en styrgrupp och en politisk referensgrupp med representanter från regionerna, Sametinget, Landsförbundet Svenska Samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska Samernas Riksförbund.
  • Projektet pågår 2017–2019 med stöd från Socialdepartementet.
Dela gärna!
  •  
  •  
  •