NIH-anslag till forskning om relationen suicid, alkohol och droger

Centrum för Primärvårdsforskning är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne

Kristina Sundquist, professor vid Lunds universitet och Centrum för primärvårdsforskning, har nyligen beviljats ett nytt anslag från National Institutes of Health – närmare 20 miljoner kronor – för att studera suicid i förhållande till alkohol- och drogmissbruk.

Projektet, som sker i samarbete med forskaren Alexis Edwards vid Virginia Commonwealth University, syftar till att klargöra mekanismerna bakom sambanden mellan alkohol- och drogmissbruk och suicidala handlingar, inklusive fullbordat suicid. Nationella register som bland annat innehåller medicinska data samt familje- och socioekonomiska data för mer än 10 miljoner individer kommer att användas för att skapa detaljerade dataset som omfattar ett brett spektrum av individuella, familje- och miljöfaktorer.

– Med hjälp av nyskapande studiemetoder kommer vi att belysa orsakssambandet mellan missbruk och både suicidförsök och fullbordat självmord, säger Kristina Sundquist.
– Vi kommer även att studera vårdutnyttjandet bland dem med missbruk där vi avser att skapa riskmodeller för suicidala handlingar som kommer att göra det möjligt för vården att identifiera processer som leder till både suicidförsök och fullbordat suicid och därmed skapa bättre möjligheter i sjukvården till att förhindra suicidala handlingar.

Förhoppningen är att de båda forskargruppernas omfattande erfarenheter och kunskaper inom psykiatri och missbruk, social och genetisk epidemiologi och orsaksmodeller kommer att ge viktiga resultat om förhållandet mellan alkohol- och drogmissbruk och suicidala handlingar. Målet är att det ska leda till ny kunskap som ska ge ytterligare hjälp för att förbättra det suicidförebyggande arbetet i en särskilt utsatt grupp i befolkningen, nämligen de som har alkohol- och drogmissbruk.

Projektnamn: The Etiology of Risk: Alcohol and Drug Use Disorders and Suicidal Behavior

Centrum för Primärvårdsforskning är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne 

Dela gärna!
  •  
  •  
  •