Professor i medicinsk vetenskap med inriktning reumatologi – Örebro

Senaste ansökningsdatum: 2019-10-21

Ref nr: ORU 2.1.1-2019/03408

Ämnesområde

Ämnesområdet är medicinsk vetenskap, inriktning reumatologi

Bakgrund

Örebro universitet erhöll rätt att utfärda läkarexamen våren 2010. Ett intensivt arbete med att utveckla den nya utbildningen pågår parallellt med utveckling av den kliniska forskningen.

Under de senaste åren har det skett en omfattande utbyggnad av kompetenser inom kunskapsområdena biomedicin och klinisk medicin, med fokus på såväl utbildning som forskning. I samverkan mellan universitetet och Region Örebro län fortsätter denna uppbyggnad med en kraftfull satsning på utveckling av klinisk forskning inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

Reumatologi är ett strategiskt viktigt område som ett led i uppbyggnaden av den kliniska forskningen men även för utveckling av Läkarprogrammet söker uninversitetet nu en professor med inriktning reumatologi.

Vid Örebro universitet finns en stark  inflammationsforskning med bred samverkan mot skilda kliniska fält,  kliniskt finns väl utbyggda nydiagnosflöden och en utbyggd samverkan med primärvården, som bas för en fortsatt utvecklad verksamhet.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen förväntas som forskningsledare och genom klinisk verksamhet bidra till universitetssjukvårdens utveckling. Vidare förväntas innehavaren, genom medverkan i utbildningsmoment/ledningsuppdrag, bidra till långsiktig utveckling av forskarutbildningen och den fortsatta uppbyggnaden av Läkarprogrammet. Inom ramen för anställningen ingår 30 % tjänstgöring som överläkare inom reumatologi vid Universitetssjukhuset Örebro. Mer specifikt förväntas innehavaren:

-Med ett långsiktigt perspektiv etablera klinisk forskning inom reumatologi vid Örebro universitet

-Aktivt delta i nationell och internationell forskningssamverkan

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat på såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området. Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Då anställningen är förenad med tjänstgöring som överläkare inom reumatologi, krävs specialistkompetens och goda meriter inom disciplinen, samt svensk läkarlegitimation.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet och ledningsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet
Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser såväl kvantitativt som kvalitativt, en vetenskaplig produktion på en hög pågående nivå, uppvisande av betydande externa anslag samt planering, ledning och administration av forskning.

Dessutom läggs särskild vikt vid stor erfarenhet och kunskap vad gäller uppbyggnad av verksamheter och förmåga till gränsöverskridande forsknings- och utvecklingsarbete. Förmåga att kombinera den egna ämneskunskapen med förmåga att konstruktivt medverka vid problemlösning i samverkan med andra kompetenser är viktigt. Erfarenhet av att handleda doktorander är ett krav. Den sökande ska ha varit huvudhandledare för två doktorander som avlagt doktorsexamen, eller ha motsvarande kompetens, t ex internationell erfarenhet som handledare vid forskarutbildning. Erfarenhet av att utveckla och leda personal samt dokumenterad god samarbetsförmåga är en förutsättning för anställningen.

Pedagogisk skicklighet
Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och varierade insatser från undervisning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder
Tidigare medverkan i utvecklingsarbete inom läkarutbildning och forskarutbildning är meriterande.

Universitetssjukvårdens utveckling är ett gemensamt ansvar för universitetet och Region Örebro län varför den kliniska kompetensprofilen är av stor betydelse i den sammantagna bedömningen. Erfarenhet av kvalificerad verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvårdsverksamhet är särskilt meriterande.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning som förmåga att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Meriter från ledarskap inom utbildning och forskning är meriterande, såsom visad förmåga att leda verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda forskningsprojekt, forskargrupper och/eller utbildningsprogram.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysning lämnas av:
Martin Gunnarsson,  prefekt vid Institutionen för medicinska vetenskaper, 019-30 31 10; martin.gunnarsson@oru.se eller dekan Kerstin Nilsson, Fakulteten för medicin och hälsa, 019-30 30 72, kerstin.nilsson.ha@oru.se

För mer information, se länk ”Riktlinjer för anställning som professor inom fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet” 

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen ”Ansök”.

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till varför du söker den aktuella anställningen.
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2019-10-21. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu
Dela gärna!
  •  
  •  
  •