En väg in för bedömning av insatser för barn och ungas psykiska hälsa

"Vi tror att vi nu i högre grad kan ge specialistpsykiatrisk vård när den behövs"

Den nya enheten En väg in, barn och unga, psykisk hälsa, bemannas av Barbara Bochmann, vårdadministratör, Carola Syrén, vårdadministratör, Angela Lantto, kurator, Jannakie Dahlén, sjuksköterska, Jennie Bergstrand, kurator, Felicia Östlund, sjuksköterska, Maria Heiver, psykolog och enhetschef samt Jennie Taus. Nina Martinsson, kurator och psykoterapeut, saknas på bilden. Foto: Johan W Avby/Region Jönköpings län

28 januari 2020 startade Region Jönköpings län En väg in, barn och unga, psykisk hälsa. Det är en ny enhet som gör bedömning av barn och ungas behov av insatser. Det kan handla om rådgivning per telefon eller tidbokning till länets barn- och ungdomshälsa eller barn- och ungdomspsykiatri. Alternativt även hänvisning till barnhälsovård, elevhälsa eller socialtjänst.

Detta är en viktig satsning för att ge en likvärdig bedömning av de barn och unga i Jönköpings län som behöver hjälp för psykisk ohälsa eller svårare psykiatriska tillstånd. Nu får de direkt en bedömning av vilken vårdnivå som ger dem hjälp bäst och tidbokning dit, vilket ökar tillgängligheten, säger Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Maria Heiver är psykolog och chef för den nya enheten: 

– Detta blir en mer jämlik bedömning inom Jönköpings län och den som söker hjälp kommer snabbare till rätt vårdnivå. Vi gör det här gemensamt mellan våra mottagningar för att vi tror att det är bra för länets barn och unga upp till 18 år. Vi räknar med minst 4000 remisser per år och vi räknar med att det nya arbetssättet ger oss större möjlighet att klara vårdgarantin.

Bedömning efter telefonintervju

Kuratorer och sjuksköterskor arbetar med de remisser som kommer in, i många fall via telefon direkt från föräldrar, men också från elevhälsa, socialtjänst och sjukvård.

– Vi ställer öppna frågor för att avgöra om det räcker med rådgivning per telefon. Behöver vi gå vidare bokar vi in en telefonintervju på 40-60 minuter, oftast med en förälder, utifrån ett standardiserat frågeformulär, ”breaf child and family phone interview”.  Sedan gör vi bedömning om ärendet ska bokas in för nybesök till barn- och ungdomshälsan eller barn- och ungdomspsykiatrin och kan direkt ge en tid för besök. Detta innebär att mottagningarna direkt kan starta med behandlingsarbetet, vilket blir ett nytt sätt att arbeta. Men är vårdnivån svårbedömd utifrån intervjun kan vi konsultera somatisk läkare och psykiater, förklarar Maria Heiver.

Rådgivning det första steget

Erfarenheten från andra regioner som startat liknande verksamhet är att det i kanske hälften av alla kontakter räcker med rådgivning.

– Det kan till exempel handla om hur man som förälder ska hjälpa sitt barn att sova bättre, hur konfliktsituationer ska hanteras eller hur man ska göra om barnet inte vill vara ensam hemma. De sökande får förstås också återkomma vid behov, säger Maria Heiver.

Finns flera digitala stöd

Det finns också flera digitala stöd för att behandla psykisk ohälsa hos barn och unga, till exempel Ångesthjälpen Ung, en internetbaserad KBT-behandling som barn- och ungdomshälsan använder.

– Inom barn- och ungdomshälsan har det också utvecklats ett digitalt föräldrastöd som heter ”Möt ditt barns oro”, berättar Maria Heiver.

Oro, ångest, stress eller depression hos barn och unga är vanliga orsaker till kontakt, där barn- och ungdomshälsan har en större andel egenremisser från föräldrar, medan barn- och ungdomspsykiatrin får fler remisser från elevhälsa, socialtjänst med flera.

– Det är funktionsnivån, hur barnet eller ungdomen fungerar i vardagen, som bland annat avgör vilken mottagning som är lämpligast, säger Maria Heiver.

”Bättre remissflöde”

– Genom den här nya enheten får vi ett betydligt bättre flöde på de remisser som kommer in, genom den snabba bedömningen av hur den enskilda familjen får bäst hjälp. Snabbheten gör också att de problem som finns kan behandlas innan de riskerar att förvärras, säger Ann Grännö Alm, verksamhetschef för barn- och ungdomshälsan i Region Jönköpings län, med mottagningar i Huskvarna, Nässjö och Värnamo.

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är den specialiserade vården med mottagningar i Jönköping, Nässjö och Värnamo.

– För oss innebär det nya arbetssättet att vi på ett bättre sätt kan avgöra graden av svårigheter och koncentrera oss på att arbeta med de barn och unga som behöver hjälp av specialistpsykiatrin. Barn med svåra psykiatriska tillstånd, där vardagen är påverkad, behöver precis som inom somatisk vård hänvisas rätt för bedömning och hjälp. Blir det rätt från början skapas det utrymme för det, säger Carina Vestergren, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Jönköpings län och fortsätter:

– Vi tror att vi nu i högre grad kan ge specialistpsykiatrisk vård när den behövs, medan barn och unga med lindrigare tillstånd kan få den insats och vårdnivå som passar dem.

Dela gärna!
  • 225
  • 21
  •