Undersökning: Ensamhet och nedlåtande behandling bidrar till sämre hälsa hos äldre

"Det är allvarligt att det fortfarande finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället"

Drygt hälften av de som är 70 år eller äldre uppskattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott. Men för den som behöver hjälp att klara sin vardag eller som besväras av ensamhet är det tufft.

Det visar rapporten Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017 där 13 000 personer som är 70 år eller äldre har svarat på frågor om levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande.

Rapporten visar att den som har god aptit, är fysiskt aktiv, känner sig säker och trygg i sitt bostadsområde och har tillit till andra människor har fina förutsättningar för ett gott eller mycket gott allmänt hälsotillstånd.

Faktorer som har en stark negativ koppling till hälsan är bland annat att behöva hjälp att klara sin vardag, att besväras av ensamhet, att ha blivit nedlåtande behandlad och att ha problem med löpande utgifter.

Folksjukdomar kan minskas

Resultaten överensstämmer väl med de tidigare identifierade fyra hörnpelarna för ett gott åldrande: social gemenskap, delaktighet/meningsfullhet, fysisk aktivitet samt goda matvanor.

– Att förbättra folkhälsan genom att främja goda livsvillkor är därför mycket effektivt för att få människor att leva ett hälsosammare liv. Genom att minska tobaksbruket, få fler att motionera och äta hälsosammare mat kan stora folksjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, KOL och diabetes minska. Men det är absolut inte ett enkelt arbete, och vi har en stor utmaning framför oss, säger Andreas Svahn (S), ordförande i Region Örebro läns regionstyrelse.

Rapporten visar vidare att:

 • Äldre med eftergymnasial utbildning har bättre hälsa än äldre med förgymnasial eller gymnasial utbildning.
 • Två av tio kvinnor och en av tio män besväras av ensamhet någon gång i veckan eller oftare. Detta är vanligare bland ensamboende än bland dem som bor med partner.
 • Nio av tio känner sig trygga i sitt bostadsområde.
 • Ekonomiska svårigheter förekommer i större utsträckning bland dem som är födda utanför Norden.
 • Den vanligaste långvariga sjukdomen är högt blodtryck vilket drabbar varannan man och kvinna.
 • Läkemedelsbruket är högt bland äldre, nio av tio använder receptbelagda läkemedel.
 • Åtta av tio bedöms ha gott psykiskt välbefinnande.
 • Nästan en av fem har fetma.

– Det är allvarligt att det fortfarande finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Vi inom Region Örebro län måste arbeta vidare tillsammans med kommunerna, och övriga aktörer i länet för att ytterligare förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet så att vi får ett jämlikt, jämställt och hållbart Örebro län, säger Andreas Svahn.

Mer om rapporten

Rapporten Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017 baseras på enkätundersökningen Liv & hälsa 2017 i Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län. Drygt 13 000 personer i åldersgruppen 70 år eller äldre, varav drygt 3 000 var 85 år eller äldre, har svarat på frågor om hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande. Svarsfrekvensen var 65 procent.

Mer information om undersökningen.

Dela gärna!
 • 3
 •  
 •