Vårdsamordnarna ökar patientens trygghet

"Att vårdsamordnarna finns nära patienterna som de möter på vårdcentralen är betydelsefullt"

”Det kan vara jobbigt att hålla ihop sin vård, och veta vem man ska höra av sig till med frågor. Nu vet patienten redan på sjukhuset vem kontakten framåt blir, och det är mycket uppskattat”. Det säger Elisabeth Adamsson, vårdsamordnare på Freja.

Ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende har förkortats, och den lokala samverkan mellan olika huvudmän har ökat. Dessutom känner sig patienterna tryggare till följd av kommunernas och sjukvårdens ökade samverkan. Här har vårdsamordnarna en ny och betydande funktion. Rollen infördes i regionen inför den nya lagen om samverkan vid utskrivning, som trädde i kraft vid årsskiftet.

Länet ligger bättre till än riket i genomsnitt när det gäller utskrivningsklara dagar. Samtliga kommuner klarar av att ta hem sina utskrivningsklara patienter inom tre dagar, som är den nya snittgränsen innan betalningsansvar inträder för kommunen. En gräns som klaras med god marginal: Omkring en dag i dagsläget, jämfört med omkring tre dagar för ett år sedan.

Den nya lagen innebär också att patienter när de skrivs ut från sjukhuset ska få en utsedd vårdkontakt – och om ingen annan efterfrågas är det vårdsamordnaren på hemvårdcentralen som får den rollen. Sedan i våras finns vårdsamordnare på länets samtliga vårdcentraler.

Patienter ska också, vid behov, kallas till planering av en så kallad samordnad individuell plan, en planering av den fortsatta omvårdnaden tillsammans med olika professioner beroende på patientens sjukdomsbild. Detta för att åstadkomma en god vård, utifrån den enskildes behov, samt öka delaktigheten i den egna vårdplaneringen. Här har vårdsamordnaren en nyckelroll i arbetet.

Ökad kontinuitet

Den fasta vårdkontakten ger en kontinuitet som tidigare varit efterfrågad.

”Det kan vara jobbigt att hålla ihop sin vård, och veta vem man ska höra av sig till med frågor. Nu vet patienten redan på sjukhuset vem kontakten framåt blir, och det är något som de jag haft kontakt med upplever som mycket uppskattat”. Det säger Elisabeth Adamsson, vårdsamordnare på Freja vårdcentral i Frövi/Fellingsbro.

”Vårdsamordnarna är en mycket bra tjänst som jag är övertygad om löser upp många knutar. Tänk bara att inte behöva rabbla hela sin sjukvårdshistoria för nya personer hela tiden! Kontinuiteten har blivit otroligt mycket bättre”, säger en av de patienter som uppskattar vårdsamordnarnas roll.

För de patienter som inte har anhöriga som kan bistå är det extra uppskattat med en utsedd kontaktperson.

Att vårdsamordnarna finns nära patienterna som de möter på vårdcentralen är betydelsefullt konstaterar Elisabeth Adamsson.

Upplever ökad trygghet

”Genom den här nya rollen kan vi fånga upp saker och därmed hjälpa innan det gått för långt. Målet är ju att vi ska bidra till att de inte ska behöva läggas in på sjukhus. Vi märker också i våra uppföljningar att patienterna upplever en ökad trygghet.”

Vårdsamordnarnas upplägg är lite olika ute i länet.

På Freja är Elisabeth ensam vårdsamordnare, men med god samverkan med norra länsdelens övriga vårdcentralers vårdsamordnare. I Laxå delar Åsa Östlin och Anneli Rosengren på uppdraget parallellt med sina arbeten som distriktsköterskor.

Även de båda ser positiva effekter av den nya lagen och den nya rollen.

”Vi har exempelvis nu regelbundna möten med kommunen och diskuterar de problem och idéer som kommit upp. Patienten är i centrum och dialogen mellan oss vårdgivare ska ju resultera i den allra bästa vården. I och med Samordnad individuell plan blir också samarbetet såväl gott som enkelt utifrån patientperspektivet.”

Fakta:

Utskrivningsprocessen steg för steg:

  • Redan när patienten skrivs in på en vårdavdelning på sjukhuset inleds utskrivningsplaneringen i och med att sjukhuset meddelar kommun och öppenvård när man beräknar att patienten kommer kunna åka hem.
  • Medan patienten är inlagd på sjukhuset utses en fast vårdkontakt.
  • Kommunen och öppenvårdens utskrivningsplanering säkerställer att patienten får de insatser som behövs den första tiden hemma fram till att en långsiktig planering i form av en Samordnad individuell plan – SIP – görs.
  • När patienten är klar att skrivas ut, meddelar sjukhuset detta till kommun och öppenvård.
  • Öppenvården har sedan tre dagar på sig, från att patienten anses hemgångsklar, att, där behov föreligger, kalla till ett möte kring så kallad Samordnad individuell plan – SIP.
  • Mötet kring samordnad individuell plan sker när och där det är bäst för den enskilde patienten, och med de professioner närvarande som patienten har behov av för sin fortsatta vård. Det är vårdsamordnarens uppdrag att tillse så att rätt professioner kallas till SIP-mötet.

Så skriver Region Örebro län på sin webbplats.

Dela gärna!
  • 24
  •  
  •